Ouderhulpraad
De ouderhulpraad heeft als doelstelling de school in de ruimste zin te ondersteunen. Zij doet dit op verzoek bij zowel de uitvoering van het onderwijs als bij de uitvoering van na- en buitenschoolse activiteiten
  1. De ouderhulpraad bestaat uit ten hoogste 9 leden welke allen worden gekozen door en uit ouders. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school respecteren.
  2. Tot de taak van de ouderhulpraad behoren ondersteunende en uitvoerende taken. Het helpen vooral bij feestelijkheden en vieringen, vergaderingen en sommige speciale binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In de ouderraad hebben o.a. zitting:

mevr. E. Bakker (voorzitter)
mevr. A.C. Schreuders (contactpersoon)
Twitter